Socjologowie nazwali ich NEETs. Od angielskiego not in employment, education and training – nie pracują, nie kształcą się, nie szkolą.